to-many-fandoms0105:

simonalkenmayer:

littlemanicmonday:

vinnygothika:

yuuriyurio-plisetsky:

THERE YA GO!! πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»

what a novel fucking concept that seems to escape people

I dunno man, I read the Silence of the Lambs and then started eating people

*shakes head*

Humans…

Im just gonna say that in many cases, fiction leads to reality, take that as you will.

That was in absurdity, the point, I think.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: